Online archive - find the most current content at nordregio.org

Nordiskt samarbete viktigt för att möta demografiska utmaningar

Demografiska förändringar kommer att påverka de nordiska länderna på många sätt under de kommande decennierna. En av de största demografiska utmaningarna är att befolkningen blir allt äldre. "Ökat erfarenhetsbyte och en gemensam nordisk kunskapsutveckling är viktiga medel för att hantera åldersutmaningen", säger Lisa Hörnström, Senior Research Fellow på Nordregio, och får stöd i ett uttalande av näringsminister Annie Lööf.

Nordregio har länge jobbat aktivt med demografirelaterade frågor och utmaningar, bland annat stöds olika nordiska projekt genom det Nordiska Demografiprogrammet. Programmet syftar till att stödja projekt där regioner och kommuner i de nordiska länderna samarbetar för att möta de utmaningar som en åldrande befolkning innebär.

Sveriges näringsminister Annie Lööf ser nordiskt samarbete som ett viktigt verktyg i arbetet med demografiska utmaningar. "Den demografiska utvecklingen och en åldrande befolkning medför stora och allvarliga utmaningar för Sveriges och Nordens regioner" säger Lööf med anledning av Demografiprogrammet, som drivs med stöd av Nordiska Ministerrådet och Nordregio. "Vi måste nu gå från ord till handling i arbetet med att utveckla regionala strategier för att hantera service och arbetskraftsförsörjning i framtiden. Men vi måste också ta vara på de möjligheter som ligger i innovativa lösningar på välfärdsuppgifter samt i nya produkter och tjänster särskilt anpassade för äldre. Det nordiska samarbetet är särskilt viktigt i detta sammanhang" menar Lööf.

I nordiska gränsregioner kan samarbete över nationsgränsen kompensera för bristen på kritisk massa av människor för att upprätthålla tillgång och kvalitet på välfärdstjänster, särskilt i glest befolkade områden. Ett sådant exempel är gränssamarbetet mellan Hedmark fylke i Norge och Dalarna i Sverige, ett projekt som fått stöd från Demografiprogrammet. Många kommuner i både Hedmark och Dalarna präglas av åldrande befolkning och utflyttning, särskilt av unga människor – utmaningar som de delar med mindre kommuner i många andra delar av de nordiska länderna. I Hedmark och Dalarna har man tagit ett gemensamt initiativ för att utbyta erfarenheter och tillsammans hitta lösningar på de demografiska utmaningar kommunerna i de båda regionerna står inför.

Demographic Old Age Dependency Ratio in 2012

Kartan visar antalet personer i åldern 65 år och äldre som en andel av antalet personer mellan 15 och 64 och avser därmed andelen äldre jämfört med personer i arbetsför ålder. Ju högre andel, desto större är försörjningsbördan på de personer som potentiellt sett befinner sig på arbetsmarknaden.