Online archive - find the most current content at nordregio.org

Workshops on demographic challenges

During the spring 2012 Nordregio will host a series of workshops on demographic challenges of the Nordic countries.

Many regions in the Nordic countries are facing big challenges with an ageing population and out-migration, which leads to a decrease in competent work force. Nordregio is hosting a series of workshops together with national authorities in four Nordic countries during the spring 2012. The workshops will also serve as forum for the exchange of strategies between different Nordic regions.

Read more about the workshops (in Swedish):

Många regioner och kommuner i de nordiska länderna står inför enorma utmaningar när antalet personer i arbetsför ålder minskar, befolkningen blir allt äldre och bristen på kompetent arbetskraft växer. Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser för regioner och kommuner är i dag högaktuell och det finns ett stort behov att belysa olika strategier, samt att skapa forum för utbyte av erfarenheter.

Det är bakgrunden till att Nordregio tillsammans med nationella och regionala myndigheter och organisationer under våren 2012 anordnar en serie workshops för att belysa de demografiska utmaningarna i nordiska regioner och kommuner. Dessa workshops ska också fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte mellan regioner och kommuner i Norden.

Den demografiska utvecklingen kommer att få stora konsekvenser för tillhandahållande av service, infrastruktur, kompetensförsörjning, bostäder och näringslivsutveckling. Nordregio har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att ta fram en handbok som dels belyser den demografiska utvecklingen i olika delar av Norden och dels innehåller exempel på strategier som kan användas för att möta de demografiska utmaningarna.

Lisa Hörnström

Senior Research Fellow

Klaus Georg Hansen

Deputy Director and Senior Research Fellow