Online archive - find the most current content at nordregio.org

Ny kurs för Norden - planering och hållbar utveckling

Nordregio Report 2003:2

Syftet med denna rapport är att ge en översikt över hur fysisk och rumslig planering i de nordiska länderna kan bidra till en hållbar utveckling och även att visa hur planering kan stödja åtgärder i den nordiska hållbarhetsstrategin från år 2000. I rapporten återfinns exempel på planering för hållbar utveckling från nationell, regional och kommunal nivå i de fem nordiska länderna samt en sammanställning av återkommande angreppssätt.

Avslutningsvis tecknas förslag på områden för fortsatt nordisk samverkan inom planering för en hållbar utveckling.