Online archive - find the most current content at nordregio.org

Stadspolitik i Norden – Fallstudier kring Hållbar stadsomvandling

Förtätning med kvalitet. Nordregio Working Paper 2004:1

De fallstudier, som läggs fram här, är utvalda så att de visar hur det har arbetats med hållbarhetsprincipen i de nordiska länderna. Gemensamt för de utvalda projekten är, att de alla har för avsikt att arbeta med kvalitetsmässig förtätning i samband med omvandling av äldre, stadsnära hamn- och industriområden. Syftet med fallstudierna är att försöka få en första inblick i vilka metoder och verktyg som används i det praktiska arbetet som pågår runt om i Norden kring förtätning med kvalitet.