Online archive - find the most current content at nordregio.org

Stadspolitiska utblickar i Europa

Boverket, rapport juni 2004

Syftet med denna rapport är att ge en kunskapsöversikt över ett antal europeiska länders stadspolitik samt jämföra och diskutera de olika angreppssätten. Ett urval av länder har gjorts utifrån en bedömning av hur utpräglad stadspolitiken tycks vara och i vilken mån landets förhållanden kan relateras till den svenska kontexten. De länder som har valts ut att ingå i studien är Danmark, England, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Tyskland och i viss mån Skottland.

Stadspolitik definieras på skilda sätt i olika länder. Stadspolitik kan innefatta frågor om städernas transporter, ekonomiska konkurrenskraft, bostadsförhållanden, utemiljö, ekologi, relationer till landsbygden eller till andra städer, segregation och sociala problem, arkitektur, regionalpolitik etc. Man kan dock skilja på explicit och implicit stadspolitik. Med explicit stadspolitik menas politik som är direkt riktad mot städerna och deras utveckling i form av nationella program, ekonomiska medel och lagstiftning. Med implicit stadspolitik avses politik som har indirekt betydelse för städerna och stadsutvecklingen, t.ex. transportpolitik, miljöpolitik och bostadspolitik.