Online archive - find the most current content at nordregio.org

Fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør

og partnerskapenes funksjon i den sammenheng.

Rammene rundt fylkeskommunene er for tiden svært usikre. I sin nåværende form ble de etablert med virkning fra 1. januar 1976. Etter som tiden har gått, har fylkeskommunene fått enkelte funksjoner lagt til mens andre er falt vekk. Sykehusene er flyttet til statlige foretak, mens den tidligere bebudede overføring av miljø- og landbruksfunksjoner til fylkeskommunene aldri ble realisert. Fylkesplanens autoritet som regionalt koordinerende dokument er også svekket over tid. Til gjengjeld har fylkeskommunene altså fått en noe utvidet utviklerrolle.

Det er viktig å betone at mange av informantene som er intervjuet for denne vurderingen gir uttrykk for stor tro på det arbeidet som gjøres for å fremme den regionale utviklingen, men at de mistror det institusjonelle rammeverket og støtten rundt oppgavene. Det eksisterer dermed en slags dobbeltbunnet tilnærming til selve vurderingsoppdraget, der dette på ett plan ikke forstås som et reelt bidrag til en avklaring om fylkeskommunenes fremtid, men der vurderingen likevel ses som en genuin anledning til å lufte tanker og synspunkter både på fylkeskommunenes stilling og utviklingsarbeidets art.