Online archive - find the most current content at nordregio.org

Nordiske prioriteringer og satsninger i Østersjøregionen

Nordregio Working Paper 2005:3

Denne rapporten er skrevet som et underlag til arbeidet med fjerde generasjons interregprogram som vil løpe av stabelen fra 2007 av. Nordisk ministerråd ved NERP har ønsket innspill til dette arbeidet for Østersjøregionen.

Rapporten tar utgangspunkt i allerede etablerte samarbeidsmønstre i regionen og gir en kortfattet gjennomgang av hovedtendenser og utviklingstrekk i dette arbeidet. Generelt har det vært en tendens til å bevege seg fra et bistands- til et samarbeidsperspektiv i de årene østersjøsamarbeidet har eksistert. Det har også skjedd en tematisk utvikling ved at allment demokratiarbeid og generell erfaringsutveksling er tonet ned til fordel for et bredere samarbeid innenfor en rekke sektorer.

De enkelte landenes interesser og temaønsker gjennomgås. Det er betydelige nyanser landene i mellom, men dette bør ikke fremstå som noe hinder for å kunne utvikle relativt entydige prioriteringer rundt et knippe oppgaver for videre arbeid.