Online archive - find the most current content at nordregio.org

Polycentrisk stadsutveckling ur ett europeiskt och nordiskt perspektiv

Nordregio Working Paper 2006:5.

Frågan om städernas och stadsregionernas roll har under åren diskuterats i europeisk, nordisk och nationell utvecklingspolitik. På europeisk nivå introducerade dokumentet European Development Perspective (ESDP) 1999 några idéer om polycentrisk stadsutveckling som strategi för en mer balanserad utveckling i Europa. Dessa idéer följdes senare upp i den europeiska utvecklingspolitiken, bl a i Interreg IIIB-programmen, och ingår nu i "the Territorial Agenda for the EU 2007–2010" som ska diskuteras i början av 2007 under det tyska ordförandeskapet.

Den föreliggande arbetsrapporten har tagits fram på EK-R:s initiativ och är avsedd som ett bidrag till denna diskussion. I arbetsrapporten behandlas nyckelbegrepp kring polycentrisk utveckling, det nordiska stadssystemet betraktas i förhållande till Europa, och ett antal fallstudier presenteras innehållande direkta eller indirekta element från europeisk utvecklingspolitik.

Bakom arbetsrapporten står flera av Nordregios forskare: Peter Schmitt skrev den teoretiska bakgrunden. Fallstudierna har tagits fram av Petri Kahila, Sara Östberg, Julia Stenström med underlag av material som Malin Hansen och Arto Ruotsalainen samlat in. För textbearbetningen svarar Åsa Pettersson.