Online archive - find the most current content at nordregio.org

Att stärka tryggheten i stads-och tätortsmiljöer

Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. En förstudie av ett antal länders arbete. Nordregio Electronic Working Paper 2009:1

Under ett par månaders tid har Nordregio genomfört föreliggande uppdrag åt Boverket, med syfte att kartlägga intressanta exempel på trygghetsprojekt i stadsplanering utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För att på ett effektivt sätt – givet en tidsbegränsad studie - kunna identifiera intressanta projekt och/eller exempel i de nordiska länderna samt Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Kanada, har vi använt oss av den så kallade snöbollsmetoden. Vi kontaktade ett antal relevanta kontaktpersoner i de olika länderna, som i sin tur kontaktade de rätta nyckelpersonerna. Fördelen med en sådan metod är att man på ett snabbt sätt kan få tillgång till relevant information i de olika länderna. Nackdelen är att det i vårt fall med begränsad tid inte varit möjligt att gå vidare i de fall där "snöbollen inte kastats vidare". Så är tyvärr fallet framförallt när det gäller Frankrike. Snöbollsmetoden verkar ha fungerat bra framförallt i Tyskland, Storbritannien och Kanada där e-post med intressanta projekt kontinuerligt nått Nordregio. Det kan även vara så att snöbollsmetoden fungerat bra i de länder där det pågår ett stort antal intressanta projekt utifrån vår frågeställning.

Resultat från föreliggande förstudie visar att framförallt Kanada, Tyskland och Storbritannien är intressanta för fortsatta studier. Tyskland visar på en bredd av projekt vad gäller framförallt jämställdhetsintegrering i stadsplaneringen, vilket inbegriper trygghetsfrågor. Kanada har varit aktiva när det gäller trygghetsfrågor i stadsplaneringen från ett jämställdhetsperspektiv. Tendensen idag verkar dock vara att trygghetsfrågan skiftar fokus från ett jämställdhetsperspektiv till andra perspektiv såsom ungdomsperspektivet. I Storbritannien finns det idag ett stort antal projekt kring trygghet i stadsmiljöer från ett jämställdhetsperspektiv.