Online archive - find the most current content at nordregio.org

Framtidens Nordiska Stad

Som ett svar på den rådande debatten om global uppvärmning och förändringar i klimatet har det nordiska samarbetsprojektet Framtidens Nordiska Stad bedrivits under 2007 och 2008. Nordregio Working Paper 2009:1

Städerna kommer att spela en viktig roll i den globala konkurrensen samtidigt som städernas fysiska och miljömässiga utveckling spelar en viktig roll i klimat politiken. De stora utmaningarna för framtidens stad är att hantera klimatförändringar i relation till fysisk stadsutveckling på ett konkurrens- och miljömässigt bra sätt. I arbetet med att påverka stadsstruktur, energianvändning och utsläpp från transporter samt medborgares värderingar och livsmönster, är strategisk fysisk stadsplanering, olika typer av ekonomiska incitament, lagstiftning, samt informationsspridning hos medborgare, viktiga verktyg för stat, region och kommun. Grundläggande förutsättningar är att arbetet organiseras på ett lämpligt sätt med tvärsektoriella samarbeten och samarbeten över de organisatoriska gränserna mellan stat, region och kommun.

Genomgående i rapporten lyfts exempel fram som kan inspirera kommuner, regioner och statliga myndigheter i deras stadsplanering. Det avslutande avsnittet i varje kapitel – avslutande diskussion – vänder sig framförallt till regionala och statliga myndigheter i deras strävan att skapa förutsättningar och underlätta för kommuner att jobba mot ett klimatperspektiv i stadsutvecklingen. Projektet genomförs som en del av Nordiska Ministerrådets handlingsprogram Planläggning som instrument för hållbar utveckling i Norden och finansieras av Nordiska Ministerrådet och de deltagande nordiska länderna.