Online archive - find the most current content at nordregio.org

Mot en mer samordnet nasjonal politikk for regional utvikling?

En nordisk erfaringsutveksling og sammenlikning av aktuelle arbeidsmetoder. Nordregio Working Paper 2009:2

Høsten 2006 besluttet de nordiske regionalministrene å få utredet grunnlaget for å få en bedre samordning av den nasjonale politikken for regional utvikling. For alle de nordiske regjeringene er det en utfordring å kunne skape synergier mellom ulike politikkområder. Det er nødvendig å finne helhetsløsninger som dekker flere politikkområder samtidig. Dette gjelder i særlig grad for regionalpolitikken. Regionalpolitikk er et tverrpolitisk felt som krever samordning. Regio­nalpolitikken er samtidig en politikk som griper inn på flere nivåer. Særlig viktig er samspillet mellom nasjonalt og regionalt nivå.