Online archive - find the most current content at nordregio.org

Förhandsutvärdering av det svenska landsbygdsutvecklingsprogrammet (Ex ante evaluation of the Swedish Rural Programme)

Nordregio medverkar i förhandsutvärderingen av det nya svenska landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020.

Förhandsutvärdering av ny programperiod av landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020. Huvudsakligt mål är att bidra till framtagandet av ett operativt program som ligger i linje med både medlemsstaternas och EU:s strategiska prioriteringar. Utvärderingen ska säkerställa en tydlig interventionslogik; att programmet utgår från en korrekt och väl beskriven ursprungssituation, att de föreslagna åtgärderna är relevanta och att förväntade resultat och effekter är realistiska.